នាំមកជូនដោយ

បន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅលើ «កោះហាវ៉ៃ» បង្ករឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីលំនៅដ្ឋាន ដែលមានសីតុណ្ហភាព ១១៤៩ °C


ប្រភេទ៖ អន្តរជាតិ
5/4/2018 5:37:10 PM